CAREER ACADEMY KOSOVO – APPLICATION SKILLS FOR STUDIES AND JOBS

career academy kosovo

AKADEMIA PËR KARRIERË KOSOVË

Trajnim për shkathtësi në plotësimin e aplikacioneve për studime dhe punë

Rrjeti i Edukatorëve Bashkëmoshatarë – PEN në bashkëpunim me Destination Office po implementojnë projektin “Akademia për Karrierë Kosovë”, që financohet nga Ambasada Amerikane në Prishtinë. Me këtë rast, ftojmë të gjithë liderët/et e rinj/reja nga Kosova, të moshës 17-26 vjeçare, të marrin pjesë në projektin “Akademia për Karrierë Kosovë”. Ky projekt do t’u ofrojë vajzave dhe djemve nga Kosova të gjitha shkathtësitë e nevojshme për plotësimin e aplikacioneve për punë e studime brenda dhe jashtë Kosovës, përmirësim të shkathtësive për prezantim dhe trajnimin e trajnerëve/eve (TOT). Pjesëmarrësit/et e zgjedhur/a do ndjekin 4 module të trajnimeve në Nëntor, Dhjetor 2015 dhe Janar, Shkurt 2016. Të gjithë/a trajnerët/et e ardhshëm/me do të jenë të shkathtë/a që të aplikojnë njohuritë e tyre menjëherë pas moduleve duke ofruar më pas trajnime për bashkëmoshatarët/et dhe kolegët/et e tyre në aktivitetin përfundimtar të projektit AKK. Të gjitha modulet do ofrohen në tri gjuhë: Shqip, Serbisht dhe Anglisht.

Pjesëmarrësit/et duhet të përmbushin këto kushte:

 • Njohuri në gjuhën angleze (niveli B2 sipas Kornizës së Përbashkët Europiane të Referencës për gjuhë)
 • Njohuri në gjuhën shqipe/serbe
 • Aktivizëm në nivel lokal: OJQ, fakultet, komunitet, projekt shoqëror etj.
 • Motivim për të zgjeruar njohuritë, për të takuar lider/e të rinj/reja nga Kosova, të mësuar interaktiv dhe ndërkulturor.

Të gjithë pjesëmarrësit/et i/e suksesshëm/me do të çertifikohen nga Akademia për Karrierë në Kosovë.

Modulet do të ofrohen nga trajnerët/et prej Rrjetit të Edukatorëve Bashkëmoshatarë – PEN (http://www.ngo-pen.org), Destination Office (http://www.destinationoffice.org) dhe Agjensioni INO  (http://inoagencija.com), që aktualisht udhëheqë web-faqet Studimet JashteVendit (http://studimetjashtevendit.com) and Kako na Master (http://kakonamaster.com) .

Thirrja u drejtohet vetëm djemve e vajzave me shtetësi Kosovare.

Afati i fundit për aplikim: 05 Nëntor 2015

Na dërgoni një faqe të CV dhe letrën e motivimit në info@ngo-pen.org

“Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit.”


KARIJERNA AKADEMIJA KOSOVO

Treninzi za unapređenje veština apliciranja na poslove i studije

Peer Educators Network – PEN u saradnji sa organizacijom Destination Office počinje sa implementiranjem projekta pod nazivom “Karijerna Akademija Kosovo” koji je finansiran od strane Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Prištini. Ovom prilikom pozivamo sve mlade lidere/liderke s Kosova, starosti između 17 – 26 godina da učestvuju u projektu “Karijerna Akademija Kosovo”. Ovaj projekat će mladim ljudima obezbediti neophodne veštine za apliciranje za poslove i studije, kako na Kosovu tako i u inostranstvu, učiniće da se kod mladih osnaže prezentacione veštine kao i da polaznici prođu trening za trenere (TOT). Odabrani kandidati/kandidatkinje će pohađati 4 modula treninga u novembru, decembru 2015. i januaru i februaru 2016. Svi budući treneri/trenerke će imati priliku da svoje znanje odmah primene nakon završetka poslednjeg modula, tako što će održati trening svojim vršnjacima/vršnjakinjama i kolegama/koleginicama na finalnoj aktivnosti CAK projekta. Svi moduli će biti održani na tri jezika: albanskom, srpskom i engleskom.

Učesnici/Učesnice bi trebalo da ispunjavaju sledeće uslove:

 • poznavanje engleskog jezika (B2 nivo na skali Zejdničkog evropskog referentnog okvira za jezike)
 • poznavanje albanskog/srpskog jezika
 • aktivizam na lokalnom nivou: NVO, fakultet, lokalna zajednica, društveni projekti itd.
 • motivaciju za širenjem znanja, susretanjem sa drugim mladim liderima/liderkama na Kosovu, interkulturalnim i interaktivnim učenjem

Svi uspešni polaznici će biti sertifikovani od strane Karijerne Akademije Kosova.

Moduli će biti izvedeni od strane trenera Peer Education Network – PEN-a (http://www.ngo-pen.org), Destination Office-a (http://www.destinationoffice.org) i  INO Agencije (http://inoagencija.com), koja vodi web stranice Studimet Jashte Vendit (http://studimetjashtevendit.com) i Kako na Master (http://kakonamaster.com) .

Ovaj konkurs se odnosi samo na mlade koji poseduju žive na teritoriji Kosova.

Rok za apliciranje: 05. Novembar 2015.

Pošaljite nam vašu biografiju (CV) i motivaciono pismo na jednoj štampanoj stranici na  info@ngo-pen.org

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta.”


CAREER ACADEMY KOSOVO

Training for application skills for studies and jobs

Peer Educators Network – PEN in cooperation with Destination Office are implementing the project “Career Academy Kosovo” financed by The U.S Embassy in Pristina. Thus we are inviting all the young leaders from Kosovo, between 17 – 26 years old, to participate in the project “Career Academy Kosovo”. This project will bring all the necessary skills to the young men and women for applications for jobs and studies in Kosovo and abroad, improvement of presentation skills and trainings for trainers (TOT). Selected participants will follow 4 modules of trainings in November, December 2015 and January and February 2016. All the future trainers will be able to apply their knowledge immediately after the modules by delivering the training to their peers and colleagues on the final activity of the CAK Project. All the modules will be delivered in three languages: Albanian, Serbian and English.

Participants should fulfill the following conditions:

 • knowledge of the English language (B2 level on the Common European Framework of Reference for Languages)
 • Knowledge of Albanian/ Serbian language
 • Activism on local level: NGO, Faculty, local community, social project etc.
 • Motivation for extending the knowledge, meeting other young leaders from Kosovo, intercultural and interactive learning.

All the successful participants will be certified by Career Academy Kosovo.

Modules will be delivered by trainers of Peer Education Network – PEN (http://www.ngo-pen.org), Destination Office (http://www.destinationoffice.org) and INO Agency (http://inoagencija.com), which is running web pages Studimet JashteVendit (http://studimetjashtevendit.com) and Kako na Master (http://kakonamaster.com).

Open call applies only to young men and women with citizenship of Kosovo.

                                Deadline for application: 05 November 2015

Send us your 1 page CV and Motivation letter at info@ngo-pen.org 

“This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant. The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State.”

Categories: Puna, StudimetTags: ,

Ino Agency

Regional Agency for studies abroad

30 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s